Snacks in Baoshan
Source: Author: Public Time: 2016-11-28

Places

Location

Tel.

Starbucks

No.1238 Anderson Plaza (Section B)

56115171

U.B.C Coffee

No.48 Mishan Road

56600386

U.B.C Coffee

No.1149 Zhenhua Road

66395195

Jinzhi Coffee Bar

No.436 Pangu Road

66789777

Dio Coffee

No.45 Youyi Road

56696861

Dio Coffee

No.600 Songbin Road (3rd Floor Beiyi Department store)

56675012

Mingtien Coffee & Tea

No.490 Shuangchen Road

63568409

Gucci Coffee

No.703 Yongle Road

66890059

Cross-strait Coffee

No.1118 Zhenhua Road

66409990

Y.N.C Coffee

No.789 Luofen Road (Luodian New Town)

56591116

Chamate

No.1258 Mudanjiang Road (E-Mart)

56101705

Jiaming Tea Pavilion

No.999 Tongji Road (Xingfu Creation Park)

60823900

Jiaming Tea Pavilion

No.518 Yongle Road

56573918

Chunqiu Restaurant

No.90 West Songxing Road

56843198

Yihutian Tea Shop

No.986 Baoyang Road

66593305

Forever Dessert

No.999 Tongji Road (Xingfu Creation Park)

61675358

85 Bread

No.600 Songbin Road (3rd Floor Beiyi department store)

56673283

Red Diamond

No.448 Xingzhi Road

66403675

Hong-bar Music Restaurant

No.999 Tongji Road (Xingfu Creation Park)

61675335

Pizza Hut

No.211 Youyi Road

66781713

Pizza Hut

No.2211 West Changjiang Road (E-Mart)

33873982

Pizza Hut

No.518 Dahua Road

66396672

Papajohn's

No.1255 Mudanjiang Road (2nd Floor Anderson Plaza)

66595399

Papajohn’s

No.1177 Zhenhua Road

66377272

Babela's kitchen

No.1208 Gongjiang Road (Carrefour)

56767177

Babela's kitchen

No.518 Dahua Road

66407677