Law Offices in Baoshan
Source: Author: Public Time: 2011-11-25

Offices

Add.

Tel.

Hu Bei

No.26 Youyi Road

56601626Fax

Yin Xing

No.1, Lane 173, Youyi Branch Road

56601040Fax

Jiang Nan

3rd Floor, No.181 Youyi Branch Road

56785977Fax

Bai Hui

No.121 Wenshui Road (E)

65170215Fax

Tian Yun

9th Floor, Building 1, No.283 Siping Road

65225792Fax

Dong Hai

No.225 Youyi Branch Road

56602173Fax

Cheng Jiancheng

No.79 Dongsheng Road

56114768Fax

Rui He

Room 101-102, No.110, Youyi Road

56604937Fax

Zhi Zhen

No.1, Lane 173, Youyi Branch Road

56691008Fax

Fan Zhongxing

2nd Floor, No.48 Youyi Road

56690802

Hao Kun

3rd Floor, No.1325 Mudanjiang Road

36011186

Sun Zhengjie

No.651 Xingzhi Road

66354319